نرخ تردد در ساعت: 48
نرخ تردد در روز: 931

تاریخ / /    
عنوانتعدادنفراتعوارض مواصلاتیعوارض یکبار تردد تعاونی دریایی فتحدهیاری پهلبیمهشورای لافت و بخش مرکزیشرکت تعاونی گمرک ایران
مینی بوس 3 7 1,800,000 600,000 945,000 120,000 300,000 45,000 0
وانت 23 37 13,800,000 4,600,000 5,175,000 1,265,000 460,000 345,000 460,000
کامیون ده چرخ 15 25 9,000,000 3,000,000 6,831,000 1,050,000 600,000 225,000 0
تریلی 48 64 38,400,000 9,600,000 33,580,800 3,840,000 1,920,000 720,000 0
سواری قشم وند 35 71 5,250,000 0 7,875,000 525,000 700,000 525,000 700,000
کامیونت،خاور و شش چرخ 39 51 19,500,000 7,800,000 10,810,800 2,340,000 1,560,000 585,000 0
سواری 106 205 63,600,000 21,200,000 23,850,000 4,664,000 2,120,000 1,590,000 2,120,000
اتوبوس 19 325 13,300,000 3,800,000 15,081,250 1,520,000 1,900,000 285,000 0
میهمان 3 6 0 0 675,000 0 60,000 0 60,000
سواری متولدین قشم 44 85 1,650,000 0 9,900,000 660,000 880,000 660,000 880,000


همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.