نرخ تردد در ساعت: 30
نرخ تردد در روز: 1,573

تاریخ / /    
عنوانتعدادنفراتعوارض مواصلاتیعوارض یکبار تردد تعاونی دریایی فتحدهیاری پهلبیمهشورای لافت و بخش مرکزیشرکت تعاونی گمرک ایران
تریلی 1 2 800,000 200,000 980,000 80,000 40,000 15,000 0
سواری قشم وند 5 12 750,000 0 1,600,000 75,000 100,000 75,000 100,000
کامیونت،خاور و شش چرخ 2 4 1,000,000 400,000 770,000 120,000 80,000 30,000 0
سواری 10 27 6,000,000 2,000,000 3,200,000 440,000 200,000 150,000 200,000
سواری متولدین قشم 7 15 262,500 0 2,240,000 105,000 140,000 105,000 140,000


همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.