نرخ تردد در ساعت: 202
نرخ تردد در روز: 8,096

تاریخ / /    
عنوانتعدادنفراتمنطقه آزاد قشم تعاونی دریایی فتحدهیاری پهلبیمهشورای لافت و بخش مرکزیشرکت تعاونی گمرک ایران
مینی بوس 6 45 2,718,000 1,890,000 240,000 600,000 90,000 0
وانت 23 82 10,094,700 5,175,000 690,000 460,000 345,000 460,000
کامیون ده چرخ 2 10 850,000 910,800 100,000 80,000 30,000 0
تریلی 58 140 34,394,000 40,576,800 3,480,000 2,320,000 870,000 0
سواری قشم وند 117 492 17,550,000 26,325,000 1,755,000 2,340,000 1,755,000 2,340,000
کامیونت،خاور و شش چرخ 56 156 19,152,000 15,523,200 2,240,000 2,240,000 840,000 0
سواری 6,754 28,598 2,964,330,600 1,519,650,000 202,620,000 135,080,000 101,310,000 135,080,000
اتوبوس 19 505 9,500,000 15,081,250 1,140,000 1,900,000 285,000 0
میهمان 6 30 0 1,350,000 0 120,000 0 120,000
سواری متولدین قشم 85 333 3,187,500 19,125,000 1,275,000 1,700,000 1,275,000 1,700,000


همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.